Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD)

Os ydych chi wedi cael diagnosis o Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) byddwch yn cael eich gwahodd am adolygiad blynyddol gyda'r Nyrs Practis. Yn ystod yr adolygiadau hyn bydd y Nyrs Practis yn trafod eich symptomau, yn gwirio eich techneg anadlydd, ac yn optimeiddio eich triniaeth. Yn aml bydd spirometreg yn cael ei gynnal yn ystod yr apwyntiad hwn, am ragor o wybodaeth cliciwch ymaFel arfer, bydd yr apwyntiad hwn yn para tua 20 munud.

Pan ddaw hi'n bryd i chi gael adolygiad, gallech gwblhau adolygiad ar-lein gan ddefnyddio  e-consult  cyn eich apwyntiad. Gallwch wirio eich techneg anadlydd eich hun hefyd trwy wylio'r fideos hyn.  

copd

Os ydych chi'n ysmygu, rhoi'r gorau iddi yw'r ffordd fwyaf effeithiol o atal COPD rhag gwaethygu. Mae cymorth i'w gael yma

Mae adsefydlu ysgyfeintiol yn rhaglen arbenigol o ymarfer corff ac addysg sydd wedi'i ddylunio i helpu pobl sydd â COPD. Dyma'r un peth sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i ansawdd bywyd y rhai sydd â COPD. Pe hoffech chi ddysgu mwy am hyn, trafodwch y mater gyda'r Nyrs Practis yn ystod eich apwyntiad. Mae rhagor o wybodaeth i'w gael yma

Mae cynaliadwyedd o fewn gofal iechyd yn flaenoriaeth hollbwysig, ac ym Mron-y-Garn rydym ni'n archwilio sut y gallem helpu i wella'r amgylchedd. Mae dechrau ailgylchu eich anadlyddion trwy fynd â nhw i fferyllfeydd sy'n cefnogi'r prosiect Complete The Cycle yn newid sy'n hawdd iawn i'w wneud. Mae un math o anadlydd sy'n gyfrifol am gyfran fawr o ôl-troed carbon y GIG, sef yr Anadlydd Dos wedi'i Fesur. Gallai'r cam syml o amnewid y math hwn o anadlydd, pan fo'n briodol, am Anadlydd Powdr Sych fod o fudd sylweddol i'r amgylchedd.

GWYBODAETH AM ANADLYDDION GWYRDD

 

Rhagor o Adnoddau