Imiwneiddio Niwmococol a'r Ffliw

Clinigau Ffliw 2021 - 2022

Cysylltwch â’r feddygfa i wneud apwyntiad am eich brechiad ffliw. Gwelwch isod os ydych yn gymwys.

 

Pwy sy'n Gymwys i gael eu Brechu rhag y Ffliw?

Mae rhaglen brechu rhag y ffliw'r GIG ar gyfer 2020-2021 yn cynnwys:

 • Plant rhwng dwy a thair oed ar Awst 31 2021
 • Pobl 50 oed neu hŷn
 • Os ydych wedi derbyn llythyr gwarchod neu'n byw â rhywun a dderbyniodd un
 • Grwpiau sydd mewn perygl ac â phroblemau iechyd hirdymor
 • Clefyd cronig y frest e.e.: COPD/asthma
 • Clefyd cronig y galon/iau/aren
 • Diabetes
 • Y rhai â systemau imiwnedd sydd wedi'u gwanhau e.e. triniaeth canser
 • Oedolion afiachus o ordew (BMI>40)
 • Menywod beichiog
 • Preswylwyr cartrefi gofal
 • Gofalwyr

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am frechu rhag y ffliw, ewch i wefan y GIG

 

A yw Oedran yn Effeithio ar y Risg o Ffliw?

Ydy. Os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn rydych mewn mwy o berygl.

 

Pwy Sydd Mewn Perygl?

 • Os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn neu os ydych chi'n defnyddio anadlydd steroidau yn rheolaidd
 • Os oes gennych glefyd anadlol cronig (gan gynnwys asthma)
 • Os oes gennych glefyd cronig y galon
 • Os oes gennych glefyd cronig arennol
 • Os ydych yn ddiabetig
 • Os yw'ch system imiwnedd yn wan
 • Os ydych yn byw mewn cartref preswyl hirdymor neu gartref nyrsio
 • Os oes gennych glefyd cronig yr iau
 • Os ydych chi'n ofalwr

patient receiving flu vaccine

 

A ydw i Angen Amddiffyniad rhag Haint Niwmococol?

Dylai pawb sy'n 65 oed neu'n hŷn gael eu himiwneiddio nawr er mwyn helpu i'w hamddiffyn rhag haint niwmococol a allai achosi afiechydon fel niwmonia, septisemia (gwenwyno gwaed) a llid yr ymennydd.

Os gwelwch yn dda, ffoniwch y feddygfa i wneud apwyntiad os yw'r uchod yn berthnasol i chi.