Hysbysiad Preifatrwydd

Sut mae Meddygfa Bron-y-Garn yn defnyddio eich gwybodaeth i ddarparu gofal iechyd i chi

Mae'r feddygfa hon yn sicrhau bod cofnodion meddygol yn gyfrinachol ac yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Rydym yn cadw eich cofnod meddygol er mwyn gallu darparu gofal a thriniaeth ddiogel i chi.

Rydym hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth er mwyn galluogi'r feddygfa wirio ac arolygu safon y gofal yr ydym yn ei ddarparu. Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwasanaethau i chi.

 • Byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol o'ch cofnod meddygol gyda staff neu sefydliadau iechyd neu ofal cymdeithasol eraill pan fyddent yn darparu gofal i chi. Er enghraifft, bydd eich meddyg teulu yn rhannu gwybodaeth pan fyddent yn eich cyfeirio at arbenigwr mewn ysbyty, neu bydd eich meddyg yn danfon gwybodaeth am eich presgripsiwn i'ch fferyllfa ddewisol.
 • Bydd gan staff gofal iechyd sy'n gweithio ym meysydd damweiniau ac achosion brys a gofal y tu allan i oriau arferol fynediad at eich gwybodaeth hefyd. Er enghraifft, mae'n bwysig fod y staff sy'n eich trin yn ystod achos brys yn gwybod a oes gennych unrhyw alergeddau. Bydd hyn yn golygu defnyddio eich Cofnod Meddygol Unigol. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Iechyd yng Nghymru neu trafodwch y mater â'r feddygfa.
 • Mae gennych hawl i wrthwynebu rhannu gwybodaeth er mwyn eich gofal. Os gwelwch yn dda, siaradwch â'r feddygfa os ydych yn dymuno gwrthwynebu. Mae hawl gennych hefyd i gywiro unrhyw gamgymeriadau neu wallau. 

Rhagor o wybodaeth bwysig ynglŷn â'r defnydd o'ch gwybodaeth er mwyn darparu gofal iechyd i chi

 

Cofrestru ar gyfer Gofal GIG

 • Mae pawb sy'n derbyn gofal gan y GIG yn cael eu cofrestru ar fas data cenedlaethol.
 • Mae'r bas data yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a'ch rhif GIG, ond nid yw'n cynnwys gwybodaeth am y gofal yr ydych chi'n ei dderbyn.
 • Gwasanaethau Gwybodaeth GIG Cymru sy'n cynnal y bas data, sefydliad cenedlaethol sydd â dyletswydd gyfreithiol i gasglu data GIG.
 • Gellir cael rhagor o wybodaeth yma.
 

Adnabod cleifion a allai fod dan fygythiad oddi wrth afiechydon penodol

 • Bydd rhaglen gyfrifiadurol yn chwilio eich cofnodion meddygol er mwyn adnabod cleifion a allai fod dan fygythiad oddi wrth afiechydon penodol megis clefyd y galon neu ymweliadau dirybudd i'r ysbyty.
 • Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig gofal neu gefnogaeth ychwanegol i'n cleifion cyn gynted ag sy'n bosibl.
 • Mae'r broses yn ymwneud â chysylltu gwybodaeth o'ch cofnod meddyg teulu â gwybodaeth gan wasanaethau gofal iechyd neu ofal cymdeithasol eraill yr ydych wedi'u defnyddio.
 • Dim ond y feddygfa hon all weld gwybodaeth sy'n dangos pwy ydych chi.
 

Diogelu

 • Weithiau, bydd angen i ni rannu gwybodaeth i sicrhau fod eraill, gan gynnwys staff gofal iechyd, plant, neu eraill sydd ag anghenion diogelu, yn cael eu diogelu rhag niwed.
 • Prin yw'r amgylchiadau sy'n gwneud hyn yn ofynnol.
 • Ni fyddwn angen eich caniatad na'ch cydsyniad i wneud hyn.

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddarparu'r wybodaeth ganlynol ynglŷn â'n dulliau o drin eich gwybodaeth.

Manylion cyswllt Rheolwr y Data 

Meddygfa Bron-y-Garn

Meddygfa Bron-y-Garn, Ysbyty Cymunedol Maesteg, Maesteg, CF34 9PW

Manylion cyswllt  y Swyddog Diogelu Data 

Rheolwr y Practis (yr Arweinydd Llywodraethu Gwybodaeth presennol, nes y caiff manylion Swyddog Diogelu Data (DPO) eu cadarnhau)

Diben y prosesu

 • I roi gofal iechyd neu ofal cymdeithasol uniongyrchol i gleifion unigol.

 • Er enghraifft, pan fo claf yn cytuno i gael eu cyfeirio at rywle i dderbyn gofal uniongyrchol, fel ysbyty, bydd gwybodaeth berthnasol am y claf yn cael ei rannu â'r staff gofal iechyd eraill i'w galluogi i roi cyngor, i ymchwilio, i drin, ac i roi gofal priodol.

 • I wirio ac adolygu ansawdd y gofal. (Gelwir hyn yn Archwilio a llywodraethu clinigol).

Y sail gyfreithiol dros brosesu 

Cefnogir y dibenion hyn dan yr adrannau canlynol o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): 

Erthygl 6(1)(e) ‘…yn angenrheidiol er mwyn perfformio tasg a gynhelir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol...'; ac

Erthygl 9(2)(h)  'yn angenrheidiol er dibenion meddygaeth alwedigaethol neu ataliol ar gyfer asesu gallu'r cyflogai i weithio, ar gyfer diagnosis meddygol, ar gyfer darparu gofal iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth, neu i reoli systemau a gwasanaethau gofal iechyd a gofal cymdeithasol...'

Bydd staff gofal iechyd hefyd yn parchu ac yn cydymffurfio â'u goblygiadau dan ddyletswydd cyfrinachedd y gyffraith gyffredin.

Derbynnydd neu gategorïau o dderbynyddion y data wedi'i brosesu

Bydd y data yn cael ei rannu â:

 • gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a staff y feddygfa hon;

 • ysbytai lleol;

 • gwasanaethau y tu allan i oriau arferol;

 • canolfannau diagnostig neu driniaeth;

 • neu sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth o ofal uniongyrchol i gleifion unigol. 

Hawl i wrthwynebu

 

 • Mae gennych hawl i wrthwynebu rhannu gwybodaeth â'r rhai sy'n darparu gofal uniongyrchol i chi.

 • Gallai hyn effeithio ar y gofal yr ydych yn ei dderbyn - trafodwch hyn gyda'r feddygfa os gwelwch yn dda.

 • Ni allwch wrthwynebu danfon eich enw, eich cyfeiriad, a gwybodaeth ddemograffig arall i NHS Digital.

 • Mae hyn yn ofynnol os ydych eisiau cofrestru i dderbyn gofal gan y GIG.

 • Ni allwch wrthwynebu pan fo gwybodaeth yn cael ei rannu am resymau diogelu dilys.

 • Dan amgylchiadau priodol, mae'n ofyniad cyfreithiol a phroffesiynol i rannu gwybodaeth am resymau diogelu. Gwneir hyn i ddiogelu pobl rhag niwed.

 • Bydd y wybodaeth yn cael ei rannu â'r gwasanaeth diogelu lleol.

Hawl i gael mynediad ac i gywiro

 • Mae gennych hawl i gael mynediad at eich cofnod meddygol ac i gywiro unrhyw gamgymeriadau neu wallau ynddo. Siaradwch ag aelod o staff neu edrychwch ar ein polisi 'cais am fynediad at ddata gan y testun' ar wefan y feddygfa.

 • Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau pan fo gennych yr hawl i ddileu gwybodaeth gywir o'ch cofnod meddygol; er y gallwch geisio cyngor cyfreithiol eich hunain os nad ydych yn credu bod unrhyw ddiben cyfreithiol i ni gadw'r wybodaeth a chysylltu â ni i fynegi eich barn.

Cyfnod Cadw

Bydd cofnodion meddygol meddygon teulu yn cael eu cadw yn unol â'r gyfraith a chanllawiau cenedlaethol. Gellir canfod gwybodaeth am faint o amser y cedwir cofnodion ar Wefan NHS Digital

Hawl i gwyno

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Os ydych yn dymuno cwyno, dilynwch y ddolen hon i wefan yr ICO neu galwch y llinell gymorth 0303 123 1113

Y Data a gawn oddi wrth sefydliadau eraill 

Rydym yn derbyn gwybodaeth am eich iechyd gan sefydliadau eraill sy'n ymwneud â darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol i chi. Er enghraifft, os ydych chi'n mynd i'r ysbyty i dderbyn triniaeth bydd yr ysbyty yn danfon llythyr atom i ddweud beth sy'n digwydd. Mae hyn yn golygu bod eich cofnod meddygol meddyg teulu yn cael ei ddiweddaru pan fyddwch yn derbyn gofal gan adrannau eraill o'r gwasanaeth iechyd.

Pe hoffech gopi papur o'r hysbysiad preifatrwydd hwn, os gwelwch yn dda gwnewch gais am un gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein ddiogel