Hunan-atgyfeiriad ar gyfer Ffisiotherapi a gofal am boen yn y cymalau a'r cyhyrau

Mynediad at Hunan-atgyfeirio ar gyfer Ffisiotherapi

Ar ryw adeg yn ein bywydau mae problemau gyda’r cymalau a chyhyrau yn gyffredin. Fodd bynnag, mae nifer o bethau y gallwn eu gwneud i wella poen yn y cyhyrau neu'r cymalau. Mae'r ddolen isod yn cynnwys rhai ymarferion a argymhellir a allai helpu i drin problemau o'r fath gartref. Os oes gennych chi broblemau parhaus neu os yw'ch symptomau'n ddifrifol, mae croeso i chi gysylltu â ni am gyngor pellach.

DARLLEN MWY AM FFISIOTHERAPI

image depicting back pain

 

Llid ar y Penelin (Tennis Elbow)

Mae llid ar y penelin (Tennis Elbow) yn gyflwr sy'n achosi poen o amgylch y tu allan i'r penelin. Fe'i gelwir yn glinigol yn epicondylitis ochrol. Mae'n aml yn digwydd ar ôl gorddefnyddio neu weithredu’r elin dro ar ôl tro, ger cymal y penelin. Dysgwch fwy am Lid y Penelin a gwyliwch fideo ymarfer corff byr

Dysgwch fwy am Lid y Penelin a gwyliwch fideo ymarfer corff byr

 

Penelin y Golffiwr

Penelin y Golffiwr yw'r achos mwyaf cyffredin o boen ar y tu mewn i'r penelin ac mae'n gyflwr lle rydych chi'n profi poen yn dod o'r tendonau sy'n cysylltu'r cyhyrau ag ardal fewnol y penelin. Mae'r cyhyrau hyn yn helpu i blygu'r llaw ymlaen a chylchdroi'r elin felly mae cledr eich llaw yn wynebu i lawr. Fel arfer, teimlir poen dros y tu mewn i'r penelin ac weithiau i lawr yr elin i'r arddwrn.

Dysgwch fwy am Benelin y Golffiwr

 

Ymarferion Cryfhau’r Ysgwydd

Mae OCTS wedi darparu rhai ymarferion i helpu i wella Cryfder eich Ysgwydd. Bwriad yr Ymarferion hyn yw helpu i Gryfhau Eich Ysgwydd drwy'r broses adsefydlu. Canllaw yw'r ymarferion hyn a chyn dechrau dylech fod wedi cael rhywfaint o gyfarwyddyd gan eich ffisiotherapydd yn OCTS.

Gweler fideos ymarfer corff ar Wefan Bess

 

Tenosynofitis De Quervain

Mae Clefyd De Quervain yn gyflwr poenus sy'n effeithio ar y tendonau sydd wedi'u lleoli ar ochr eich bawd ar eich arddwrn. Mae'r tendonau hyn yn rhedeg mewn twnnel (gwain tendon). Gall tewychu'r adeiledd gewynnol dros y twnnel hwn achosi poen pan fydd y bawd yn cael ei symud neu ei ddefnyddio.

Dysgwch fwy am Tenosynofitis De Quervain

 

Tendinopathi Achiles

Gelwir hyn yn aml hefyd yn tendonitis achilles neu boen tendon Achiles. Nid yw'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r rhai sydd wedi rhwygo neu dorri eu tendon achiles.

Dysgwch fwy am Dendinopathi Achiles

 

Tendinopathi pellen ben-glin (Patella)

Mae Tendinopathi pellen ben-glin (a elwir weithiau yn tendonitis neu tendinitis) fel arfer yn anaf gorddefnydd sy'n effeithio ar eich pen-glin. Mae'n ganlyniad straen ailadroddus ar eich tendon pellen y ben-glin sy’n achosi iddo weithio y tu hwnt i'w allu (Y tu hwnt i'r hyn y gall ei wneud).

Dysgwch fwy am Dendinopathi Pellen Ben-glin

 

Fferdod Ysgwydd

Mae'r wybodaeth a'r fideo ymarfer corff wedi'u datblygu gan ffisiotherapyddion BESS ac maent wedi'u cynllunio ar gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis o Fferdod Ysgwydd. Mae fferdod ysgwydd yn gyflwr cyffredin sy'n effeithio ar yr ysgwydd gan achosi poen sylweddol a llai o symudiad. Bydd mwyafrif y bobl sy'n profi fferdod ysgwydd yn gwella yn y pen draw gyda thriniaeth neu hebddo.