Coronafeirws (COVID-19) - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Gwybodaeth a chyngor diweddaraf y GIG o ran coronafeirws (COVID-19), afiechyd newydd sy'n effeithio ar eich ysgyfaint a'ch llwybr anadlu

 Gwirio a oes gennych symptomau coronafeirws
Dysgu mwy am brif symptomau coronafeirws a sut i gael cyngor meddygol os ydych yn tybio eich bod â rhai o'r symtomau 

 Beth i'w wneud os yw rhywun sy'n byw gyda chi yn datblygu symptomau coronafeirws 
Cyngor ynglŷn â pheidio gadael eich cartref (hunanynysu) a gofalu amdanoch chi eich hun os oes rhywun sy'n byw gyda chi â symptomau.

 Pobl sy'n fwy agored i niwed gan coronafeirws
a. Canllawiau gwarchod ar gyfer pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed gan coronafeirws

b. Pobl a ddiffinnir fel rhai sydd yn fwy tebygol o gael afiechyd difrifol oherwydd coronafeirws

 Coronafeirws mewn plant
Cyngor o ran symptomau coronafeirws mewn plant, gan gynnwys pryd i geisio cymorth meddygol pan fo'ch plentyn yn sâl.

 Aros gartref er mwyn osgoi dal coronafeirws
Cyngor o ran aros gartref er mwyn osgoi dal coronafeirws, gan gynnwys pryd y cewch chi adael eich cartref a sut i gael cymorth meddygol.

 Helpu'r GIG i ymateb i coronafeirws
Dysgu sut y gallech chi helpu'r GIG i ymateb i ledaeniad coronafeirws. 

 Dolenni at ragor o wybodaeth am coronafeirws
Dolenni at gyngor gan y llywodraeth, gwybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol, a chyngor ar gyfer ardaloedd eraill o'r DU. 

 Archwiliad iechyd llygaid brys
Os oes gennych unrhyw bryderon o gwbl am eich llygaid, ewch i weld optometrydd (neu optician) ar y stryd fawr ar unwaith. Bydden nhw'n gallu dweud a ydych yn gymwys i gael archwiliad iechyd llygaid am ddim. 

Am ragor o wybodaeth ewch i   nhs.uk/coronavirus neu  gov.uk/coronavirus.

 

CYNGOR YN GYWIR AR 16:10 24/04/2020