Sut i Drefnu a Chanslo Apwyntiadau

SUT I GANSLO APWYNTIAD

 

Sut i drefnu apwyntiad arferol

 • Fy Iechyd Ar-lein  (ddim ar gael ar hyn o bryd oherwydd y pandemig coronafeirws)
 • Ffoniwch 01656 754200
 • Wyneb yn Wyneb wrth y ddesg
 • Cerdded i mewn yn y clinig babanod

Apwyntiadau Arferol

 • Oherwydd y galw presennol, bydd rhaid i gleifion aros hyd at 3 wythnos am Apwyntiad Arferol.
 • Mae gan gleifion yr opsiwn i drefnu apwyntiad arferol yn y ffyrdd a amlinellwyd yn flaenorol a gallant ddewis sut y mae'n well ganddynt gael eu hymgynghori (wyneb yn wyneb, ffôn neu fideo). 
 • Mae gennym hefyd apwyntiadau Gwe ar gael i'w harchebu ar-lein ac maent ar gael ymlaen llaw.
 • Oherwydd yr amser aros presennol, rydym yn cynghori bod angen archebu unrhyw beth arferol y mae angen ei weld o fewn amserlen benodol ymlaen llaw. 
 • Mae angen archebu Apwyntiadau Arferol megis iechyd teithio, atal cenhedlu, neu gais am feddyginiaeth ychwanegol i'w harchebu cyn mynd ar wyliau ymlaen llaw i ganiatáu amser i'w gwblhau.
 • Mae gan staff y dderbynfa brofiad o wasanaethau lleol a gallant gynnig gwybodaeth gynhwysfawr am wasanaethau amgen sydd ar gael gan gynnwys hunan-atgyfeiriad at Ffisiotherapydd, cynlluniau Mân Anhwylderau Fferylliaeth a gwasanaethau sy’n seiliedig ar glwstwr. Gallant hefyd gyfeirio at lyw-wyr gofal y trydydd sector am anghenion a chyngor cymhleth.
 

Sut i ofyn am apwyntiad brys

Mae meddygon teulu ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Os oes angen i chi weld meddyg teulu y tu allan i oriau arferol y feddygfa, gallwch chi ffonio'ch meddygfa o hyd - cewch eich cyfeirio i ffonio'r gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau ar 111. Mae'r gwasanaeth y tu allan i oriau yn rhedeg o 6.30pm i 8.00am ar ddyddiau'r wythnos a thrwy'r dydd ar benwythnosau ac ar wyliau banc.

Os oes angen sylw meddygol brys arnoch ond nad yw'n sefyllfa lle mae bywyd yn y fantol, dylech ffonio 111 yn gyntaf. Os credwch fod bywyd mewn perygl, dylech ffonio 999.

Bydd GIG 111 yn eich asesu ac yn rhoi'r dewis i chi siarad â nyrs, meddyg neu barafeddyg os yw'n briodol.

Yna fe'ch cynghorir ar ble y mae angen i chi fynd am driniaeth.

Gallai hyn fod yn ganolfan driniaeth frys, gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau, eich meddyg teulu lleol yn ystod oriau arferol, neu'r adran ddamweiniau ac achosion brys agosaf os oes angen.

Bydd eich meddygfa yn sicrhau eich bod yn cael siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ar yr un diwrnod os oes gennych gyflwr brys.

Apwyntiadau Brys ac Argyfwng

 • Mae'r practis yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon i bob claf er mwyn sicrhau bod y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol perthnasol yn cynnig y driniaeth gywir, yn y lle mwyaf priodol, ar yr amserlen glinigol briodol.
 • Oherwydd ein galw presennol, rydym wedi adolygu'r ffordd yr ydym yn archebu ein slotiau Brys ac Argyfwng. Yn anffodus, mae’r slotiau hyn yn gyfyngedig, felly’r ffordd fwyaf diogel a thecaf o sicrhau bod ein cleifion mwyaf agored i niwed ac anhwylus yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth yw brysbennu pob claf sy’n gofyn am y mathau hyn o apwyntiadau.
 • Mae ein tîm derbynfa wedi’u hyfforddi i ofyn cwestiynau penodol i bob claf sy’n gofyn am apwyntiadau ar gyfer cyflyrau acíwt. Bydd y Tîm Derbynfa yn gofyn y cwestiynau i helpu i benderfynu pa glinigwr fyddai fwyaf addas ar yr adeg fwyaf priodol. Yn ddibynnol ar asesiad, efallai y cynigir ymgynghoriad wyneb yn wyneb neu dros y ffôn ar yr un diwrnod, neu cewch eich ailgyfeirio at wasanaethau amgen.
 • Gellir darparu apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn ar ddiwrnod arall. Gellir trefnu ymweliadau cartref ar gyfer ein cleifion sy'n gaeth i'r tŷ.
 

Dewisiadau eraill yn lle mynychu'r Feddygfa